Στην Cosmos Business Systems, κατακυρώθηκε το έργο που προκήρυξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, και αφορά την  «Σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων – Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία».   

     Σκοπό του έργου, αποτελεί η αγορά εξειδικευμένου λογισμικού υψηλής τεχνολογίας (intelligence) με σκοπό τη διασύνδεση & διαλειτουργικότητα βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών, που αφορούν στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, καθώς και η συντήρηση και επέκταση αυτού, προς κάλυψη των αναγκών του κέντρου επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

 Στον διαγωνισμό συμμετείχε επίσης η εταιρεία ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα  647.437,02€ προ ΦΠΑ.