Η Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ κατέθεσε προσφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – ΤΕΕ με θέμα «Σχέδιο Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ», Υποέργο 1 της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις».

      Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών του ΤΕΕ, μέσω της απλούστευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Η πολυπλοκότητα, η ανομοιογένεια και η ύπαρξη επικαλύψεων των λειτουργικών δομών που υφίστανται σήμερα στο ΤΕΕ καθιστούν δυσχερή τη δυνατότητα οι εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις να γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών και πληροφόρησης υψηλής ποιότητας.  

    Στόχο του έργου, αποτελεί  η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

      Στον διαγωνισμό συμμετέχει  επίσης και η «Διαδικασία Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία».

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 709.677,42€ πλέον Φ.Π.Α. 24%