«Εκπληρώσαμε και πάλι ό,τι υποσχεθήκαμε και ανταποκριθήκαμε πλήρως στις προβλέψεις, τις οποίες αυξήσαμε στο μέσο της χρονιάς. Αυτό δείχνει τη δύναμη της παγκόσμιας ομάδας μας,  η οποία ανταγωνίστηκε αδιαμφισβήτητα τόσο στις αναπτυσσόμενες αγορές όσο και στα δύσκολα περιβάλλοντα, και πέτυχε μια ακόμα ισχυρή επίδοση. Το οικονομικό έτος 2019 θα δώσουμε στις επιχειρήσεις μας ακόμη μεγαλύτερη επιχειρηματική ελευθερία και θα θέσουμε τα θεμέλια για την υλοποίηση του Vision 2020+», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

Χρηματοοικονομικό έτος 2018

 • Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 8% και τα έσοδα μειώθηκαν 2%, με την πλειοψηφία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων να συμβάλλει στην ανάπτυξη
 • Σε ονομαστική βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 6%, στα €91.3 δισεκατομμύρια∙ τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς στα €83.0 δισεκατομμύρια∙ ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1.10
 • Στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες το κέρδος μειώθηκε, στα €8.8 δισεκατομμύρια, καθώς η αύξηση του κέρδους στις περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες δεν αντιστάθμισε πλήρως τα σημαντικά χαμηλότερα κέρδη στη Διεύθυνση Power and Gas
 • Το περιθώριο κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων εξαιρουμένων αποζημιώσεων 11.3%, σαφώς μέσα στο εύρος των προβλέψεων του 11% έως 12%∙ το περιθώριο κέρδους συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων €0.8 δισεκατομμυρίων ανήλθε στο 10.4% με τις περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες μέσα ή πάνω από τους στόχους τους
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν ελαφρώς στα €6.1 δισεκατομμύρια∙ βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από €7.12∙ εξαιρουμένων των αποζημιώσεων, βασικά κέρδη ανά μετοχή στα €7.88, ξεκάθαρα εντός του εύρους των προβλέψεων του €7.70 έως €8.00
 • Η διαθέσιμη ταμειακή ροή αυξήθηκε στα €5.8 δισεκατομμύρια, κατά 22% σε ετήσια βάση
 • Η Siemens προτείνει να αυξήσει το μέρισμά της από €0.10 ανά μετοχή σε €3.80 ανά μετοχή
 • Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015 με έναν όγκο €3.0 δισεκατομμυρίων∙ ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών με όγκο που ανέρχεται στα €3.0 δισεκατομμύρια έως τον Νοέμβριο του 2021

4ο Τρίμηνο χρηματοοικονομικού έτους 2018

 • Σε ένα από τα καλύτερα τρίμηνα όσον αφορά τον όγκο στην ιστορία της Siemens, τα έσοδα ανήλθαν στα €22.6 δισεκατομμύρια, αύξηση 2%, και οι παραγγελίες ύψους €23.7 δισεκατομμυρίων ελαφρώς ξεπέρασαν το υψηλό σημείο του 4ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2017, για έναν δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων του 1.05
 • Αύξηση των εσόδων και των παραγγελιών 5% σε συγκρίσιμη βάση
 • Μικρή αύξηση του κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στα €2.1 δισεκατομμύρια, παρά μια σημαντική αρνητική εξέλιξη στη Διεύθυνση Power and Gas, συμπεριλαμβανομένων €0.3 δισεκατομμυρίων σε αποζημιώσεις
 • Τα καθαρά κέρδη που ανήλθαν στα €0.7 δισεκατομμύρια και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) που ανήλθαν σε €0.69, επιβαρύνθηκαν από €0.5 δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις (προ φόρων) και σημαντικά έξοδα φόρου εισοδήματος που σχετίζονται με εκχώρηση δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Mobility
 • Υψηλή λήψη παραγγελιών σε συγκρίσιμη βάση σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές δραστηριότητες, οδηγούμενη από σημαντική ανάπτυξη στη Διεύθυνση Mobility και διψήφιες αυξήσεις στη Διεύθυνση Digital Factory και στη Siemens Healthineers∙ πτώση των παραγγελιών στη Διεύθυνση Energy Management από μια υψηλή βάση σύγκρισης
 • Σημαντική αύξηση εσόδων για τη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) και καθαρή αύξηση εσόδων στη Διεύθυνση Digital Factory και Mobility∙ πτώση εσόδων στη Διεύθυνση Power and Gas σε συμβαλλόμενες αγορές
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε στα σημεία ρεκόρ που είχε φτάσει το τελευταίο τρίμηνο, στα €132 δισεκατομμύρια, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών
 • Τα αρνητικά αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών απέσπασαν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από τις παραγγελίες και τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση των εσόδων∙ οι συναλλαγές χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση
 • Κέρδη Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων: τα κέρδη αυξήθηκαν σε 6 από τις 8 Βιομηχανικές Δραστηριότητες. Η μεγαλύτερη αύξηση στην SGRE ακολουθήθηκε από τη Διεύθυνση Digital Factory. Η Siemens Healthineers και η Διεύθυνση Digital Factory συνέβαλαν το περισσότερο στα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων παρά τα σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών, που σε έναν μικρότερο βαθμό επίσης επέδρασαν στη Διεύθυνση Process Industries and Drives και Energy Management. Οι αυξήσεις στα κέρδη κατά μεγάλο μέρος αντισταθμίστηκαν από μια απώλεια στη Διεύθυνση Power and Gas, που αφαίρεσε €301 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις αποχωρήσεων που σχετίζονται με προηγουμένως ανακοινωμένα μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Διεύθυνσης. Οι αποζημιώσεις στη Διεύθυνση Process Industries and Drives ανήλθαν σε €85 εκατομμύρια
 • Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το καθαρό κέρδος σημείωσαν πτώση εξαιτίας κυρίως λόγω των απότομα υψηλότερων εξόδων φόρου εισοδήματος από την εκχώρηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Mobility
 • Η αύξηση στη διαθέσιμη ταμειακή ροή από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες στα €3.166 δισεκατομμύρια, από €2.837 δισεκατομμύρια στο 4ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017, εξαιτίας κυρίως της SGRE, η οποία σημείωσε σημαντική θετική μεταβολή στο καθαρό λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης στο 4ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018. Η διαθέσιμη ταμειακή ροή εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων επίσης συνέβαλε στην αύξηση σε ετήσια βάση
 • Η Siemens εξέδωσε €2,75 δισ. σε ομόλογα με ποικίλες ληκτότητες έως 12 έτη. Οι πληρωμές δεν αποτελούν μέρος της διαθέσιμης ταμειακής ροής
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο (ROCE) μειώθηκε εξαιτίας του χαμηλότερου καθαρού κέρδους που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη θετική επίδραση μιας μέτριας μείωσης του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου

Εκτιμήσεις

Αναμένουμε ένα συνεχές ευνοϊκό περιβάλλον αγοράς, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις μικρού κύκλου, με περιορισμένους κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Για το χρηματοοικονομικό έτος 2019, αναμένουμε μέτρια αύξηση των εσόδων, καθαρή από συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου. Αναμένουμε επίσης ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1.

Αναμένουμε περιθώριο κέρδους σε ένα εύρος από το 11,0% έως το 12,0% για τις Βιομηχανικές μας Δραστηριότητες με βάση την τρέχουσα οργανωτική δομή μας, εξαιρώντας τις αποζημιώσεις. Επιπλέον, αναμένουμε τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά κέρδη σε ένα εύρος από το €6,30 έως το €7,00, εξαιρώντας και πάλι τις αποζημιώσεις.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το χρηματοοικονομικό έτος 2018 από τα καθαρά κέρδη από €7.12 επωφελήθηκαν από €1.87 ανά μετοχή σε κέρδη χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με τα μερίδιά μας στην Atos SE και στην OSRAM Licht AG και επιβαρύνθηκαν από €0.76 από αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα €6.01 εξαιρουμένων αυτών των παραγόντων.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα, καθώς και αποτελέσματα μετά το κλείσιμο από το συνδυασμό της δραστηριότητάς μας στον τομέα των συγκοινωνιών με την Alstom SA, της οποίας το κλείσιμο αναμένουμε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.