Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: « Στην Ελλάδα η οποία ανακάμπτει οικονομικά, είχαμε ένα καλό τρίμηνο, με τις υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αλλά και την κινητή τηλεφωνία, να καταγράφουν αύξηση εσόδων. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράψαμε υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες, κυρίως ευρυζωνικές, ενώ η κινητή τηλεφωνία επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από δεδομένα και την επιτυχημένη τουριστική περίοδο, που ενίσχυσε τα έσοδα περιαγωγής. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιδόσεων, αλλά και της συνεχούς προσπάθειας περιορισμού του κόστους, τα συνολικά έσοδα, η κερδοφορία και το περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα ενισχύθηκαν. Η δυναμική στη σταθερή τηλεφωνία αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ στην κινητή τηλεφωνία αναμένουμε  μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τα επόμενα τρίμηνα. Στη Ρουμανία, οι λειτουργικές επιδόσεις παρέμειναν υπό πίεση, τόσο στις υπηρεσίες σταθερής όσο και κινητής.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρουμε είναι, για εμάς, το κύριο όχημα για να κερδίζουμε και να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Ωστόσο, τις ισχυρές μας επιδόσεις στην Ελλάδα τις οφείλουμε, κατά κύριο λόγο, στην τεχνολογική υπεροχή που έχουμε κτίσει εδώ και χρόνια και στην οποία συνεχίζουμε να επενδύουμε. Για το σύνολο του έτους, θα κινηθούμε εντός των εκτιμήσεών μας για το ύψος του επενδυτικού μας πλάνου. Αυτό θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, όσον αφορά στις ταμειακές ροές και την ανταμοιβή των μετόχων.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του εννεάμηνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, η υψηλή βάση σύγκρισης το Δ’ τρίμηνο εκτιμάται ότι θα εγείρει δυσκολίες. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, είναι ενθαρρυντική, ωστόσο αξιολόγηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων στα επόμενα τρίμηνα.

Για το σύνολο του 2018, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις περίπου €700 εκατ. Λόγω περαιτέρω βελτίωσης των ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει οι ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. για το 2018. Το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €991,5 εκατ., σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ΄τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €14,1 εκατ. κυρίως λόγω ενίσχυσης των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και σταθερής, αλλά και την μείωση κατά €12,8 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας, τα οποία επηρεάστηκαν από τα μειωμένα έσοδα σταθερής, λιανικής και χονδρικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €654,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2017. Η μείωση αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους σε ολόκληρο τον Όμιλο και τη θετική επίδραση των πρόσφατων προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, τα οποία οδήγησαν στη μείωση του κόστους προσωπικού κατά 2,3%, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, προερχόμενες κυρίως από τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία.

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,7% σε €365,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 5,7%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 42,5%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,2%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 36,0%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €172,4 εκατ., αυξημένα σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο του 2017, που είχαν διαμορφωθεί σε €120,6 εκατ. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας  αντικατοπτρίζει τη βελτίωση στα λειτουργικά έξοδα, κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, το μικρότερο κόστος το τρίμηνο αυτό από το πρόσφατο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, καθώς και τη μείωση των αποσβέσεων.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, μειωμένη κατά 18,7%, αντικατοπτρίζοντας τη φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 40,5% και ανήλθαν σε €107,5 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €76,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €150,1 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 14,8% ή €26,0 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €109,2 εκατ., στη Ρουμανία σε €38,7 εκατ. και στην Αλβανία σε €2,2 εκατ.

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €132,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €160,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών και χαμηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ήταν €0,8 δισ., αυξημένος κατά 24,4% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 +/- % Γ’τρίμηνο 2018 +/- %
Ελλάδα 754,4 740,3 +1,9% 753,9 +1,8%
Ρουμανία 226,7 239,5 -5,3% 225,9 -5,7%
Αλβανία 17,7 18,0 -1,7% 17,7 -1,7%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (7,3) (6,6) +10,6% (7,3) +10,6%
Όμιλος ΟΤΕ 991,5 991,2 +0,0% 990,2 -0,1%

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Κύκλος Εργασιών

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εννεάμηνο

 2018

Εννεάμηνο 2017 +/- % Εννεάμηνο 2018 +/- %
Ελλάδα 2.151,2 2.123,2 +1,3% 2.149,8 +1,3%
Ρουμανία 691,0 705,7 -2,1% 689,2 -2,3%
Αλβανία 50,7 50,9 -0,4% 50,7 -0,4%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (21,0) (20,8) +1,0% (21,0) +1,0%
Όμιλος ΟΤΕ 2.871,9 2.859,0 +0,5% 2.868,7 +0,3%

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Προσαρμοσμένο EBITDA Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 +/- % Γ’τρίμηνο 2018 +/- %
 Ελλάδα 320,6 303,2 +5,7% 320,2 +5,6%
Περιθώριο EBITDA 42,5% 41,0% +1,5μον 42,5% 1,5 μον
 Ρουμανία 41,2 43,0 -4,2% 38,0 -11,6%
Περιθώριο EBITDA 18,2% 18,0% +0,2μον 16,8% -1,2 μον
 Αλβανία 3,4 2,5 +36,0% 3,3 +32,0%
Περιθώριο EBITDA 19,2% 13,9% +5,3μον 18,6% +4,7 μον
Όμιλος ΟΤΕ 365,2 348,7 +4,7% 361,5 +3,7%
Περιθώριο EBITDA 36,8% 35,2% +1,6μον 36,5% +1,3μον

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Προσαρμοσμένο EBITDA Εξάμηνο (Εκατ. € ) Εννεάμηνο 2018 Εννεάμηνο 2017 +/- % Εννεάμηνο 2018 +/- %
 Ελλάδα 880,0 842,0 +4,5% 879,7 +4,5%
Περιθώριο EBITDA 40,9% 39,7% +1,2μον 40,9% 1,2μον
 Ρουμανία 111,6 119,3 -6,5% 104,2 -12,7%
Περιθώριο EBITDA 16,2% 16,9% -0,7μον 15,1% -1,8μον
 Αλβανία 7,7 5,4 +42,6% 7,5 +38,9%
Περιθώριο EBITDA 15,2% 10,6% +4,6μον 14,8% +4,2μον
Όμιλος ΟΤΕ 999,3 966,7 +3,4% 991,4 +2,6%
Περιθώριο EBITDA 34,8% 33,8% +1μον 34,6% +0,8μον

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

Access Lines  Γ’ τρίμηνο

2018

Γ’ τρίμηνο

2017

Ετήσια

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής 2.641.979 2.628.750 +0,5% (4.331)
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.857.388 1.716.188 +8,2% 24.510
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 482.653 311.107 +55,1% 33.854
Συνδρομητές τηλεόρασης 534.093 517.155 +3,3% 8.404
Συνδρομητές κινητής 8.122.602 7.867.229 +3,2% (38.718)

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση 7 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει μείωση 4 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 25 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής κατά το Γ΄τρίμηνο 2018, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.857 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 34 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Στο τέλος του τριμήνου, 483 χιλιάδες συνδρομητές ή το 26,0% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ είχαν επιλέξει τις

συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 13 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 300 στο τρίμηνο. Συνολικά, υπηρεσίες οπτικής ίνας έχει υιοθετήσει το 42% των πελατών του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Κατά το τρίμηνο, ο ΟΤΕ ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, η οποία θα επιταχυνθεί τα επόμενα τρίμηνα, στο πλαίσιο του ανακοινωμένου πλάνου επενδύσεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV σημείωσε αύξηση 8 χιλιάδων συνδρομητών το Γ΄τρίμηνο και ανήλθε σε 534 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε ετήσια βάση.

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 +/- % Γ’τρίμηνο 2018 +/- %
   
Κύκλος Εργασιών 754,4 740,3 +1,9% 753,9 +1,8%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 232,7 226,9 +2,6% 233,8 +3,0%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 257,4 259,3 -0,7% 264,2 +1,9%
– Έσοδα χονδρικής 149,0 143,6 +3,8% 149,0 +3,8%
-Λοιπά Έσοδα 115,3 110,5 +4,3% 106,9 -3,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA 320,6 303,2 +5,7% 320,2 +5,6%
Περιθώριο EBITDA % 42,5% 41,0% +1,5μον 42,5% +1,5μον

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Εξάμηνο (Εκατ. € ) Εννεάμηνο 2018 Εννεάμηνο 2017 +/- % Εννεάμηνο 2018 +/- %
   
Κύκλος Εργασιών 2.151,2 2.123,2 +1,3% 2.149,8 +1,3%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 684,6 675,0 +1,4% 687,3 +1,8%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 703,9 705,6 -0,2% 724,4 +2,7%
– Έσοδα χονδρικής 422,5 417,5 +1,2% 422,4 +1,2%
-Λοιπά Έσοδα 340,2 325,1 +4,6% 315,7 -2,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA 880,0 842,0 +4,5% 879,7 +4,5%
Περιθώριο EBITDA % 40,9% 39,7% +1,2μον 40,9% 1,2μον

Στην Ελλάδα, το Γ΄ τρίμηνο του 2018 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% σε €754,4 εκατ. Η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής οφείλεται κυρίως στη διψήφια άνοδο των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Μετά την ανάκαμψή τους το Β’ τρίμηνο του 2018, το έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο και κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν μείωση 0,7%,  αντικατοπτρίζοντας την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,9%. Για μια ακόμα φορά, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τροφοδοτήθηκε από τη χρήση data, τα οποία στο Γ’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ τα έσοδα περιαγωγής από την εισροή τουριστών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση για ένα ακόμα τρίμηνο. Ο

αριθμός των ενεργών χρηστών του mobile app της εταιρείας ξεπέρασε τα 2 εκατ., ένα σημαντικό επίτευγμα τόσο για την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας, όσο και για την εξοικονόμηση κόστους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 5,7%, και ανήλθε στα €320,6 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 42,5%, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 150 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 Ετήσια

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.111.890 2.101.102 +0,5% 14.955
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.151.678 1.184.513 -2,8% (9.727)
Συνδρομητές Τηλεόρασης* 1.453.526 1.473.490 -1,4% (9.456)
Πελάτες FMC 655.547 455.740 +43,8% 58.635
Συνδρομητές κινητής 4.643.224 4.769.734 -2,7% (38.068)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Τρίμηνο (Εκατ. € )           Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 +/- % Γ’τρίμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 226,7 239,5 -5,3% 225,9 -5,7%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 60,0 71,4 -16,0% 61,0 -14,6%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 82,0 85,2 -3,8% 84,2 -1,2%
– Έσοδα χονδρικής 24,5 34,2 -28,4% 24,5 -28,4%
– Λοιπά Έσοδα 60,2 48,7 +23,6% 56,2 +15,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA 41,2 43,0 -4,2% 38,0 -11,6%
Περιθώριο EBITDA % 18,2% 18,0% +0,2μον 16,8% -1,2μον

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Εξάμηνο (Εκατ. € )           Εννεάμηνο 2018 Εννεάμηνο 2017 +/- % Εννεάμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 691,0 705,7 -2,1% 689,2 -2,3%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 188,4 218,6 -13,8% 192,9 -11,8%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 246,0 242,5 +1,4% 251,7 +3,8%
– Έσοδα χονδρικής 72,3 92,8 -22,1% 72,3 -22,1%
– Λοιπά Έσοδα 184,3 151,8 +21,4% 172,3 +13,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA 111,6 119,3 -6,5% 104,2 -12,7%
Περιθώριο EBITDA % 16,2% 16,9% -0,7μον 15,1% -1,8μον

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 5,3% το Γ’ τρίμηνο του 2018, σε €226,7 εκατ. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 16,0% ή 14,6% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 25,2%, ενώ τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκαν

κατά 13,6% και 7,8% αντίστοιχα, κυρίως λόγω της μείωσης του ARPU  και των πελατών από  δορυφορικές υπηρεσίες καθώς και από υπηρεσίες βασισμένες στη τεχνολογία χαλκού.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 3,8% σε €82,0 εκατ. ή κατά 1,2% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15.

Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 30,7%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 656 χιλιάδες στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2018.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ., μειωμένη κατά 2,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 36% της συνολικής πελατειακής βάσης. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2017, χάρη στα βελτιωμένα πακέτα της εταιρείας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής σημείωσαν πτώση, κυρίως λόγω μείωσης της διεθνούς κίνησης. Αντιθέτως, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατακόρυφα, κυρίως λόγω των εσόδων από έργα ICT και λοιπά έσοδα κινητής.

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €27,2 εκατ. και προέρχονται κυρίως από την πώληση λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,2% σε €41,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης στα έσοδα λιανικής της σταθερής.

Με στόχο την αντιστροφή των τάσεων, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία επικεντρώνονται στην αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου FTTH, τόσο με την διεύρυνση της πελατειακής βάσης όσο και μέσω συμφωνιών για πωλήσεις χονδρικής, στη μείωση της εξάρτησης από την συμφωνία εθνικής περιαγωγής 4G χάρη στην επιτυχημένη επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου 4G το οποίο παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη σε ποσοστό 90%, στην τιμολογιακή αναπροσαρμογή των πακέτων της σταθερής καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης συνδρομητών με συνδυαστικά πακέτα.

ΑΛΒΑΝΙΑ

 

Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 Ετήσια

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδρομητές κινητής 1.701.021 1.887.726 -9,9% (97.236)

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Τρίμηνο (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2018 Γ’τρίμηνο 2017 +/- % Γ’τρίμηνο 2018 +/- %
Σύνολο Εσόδων 17,7 18,0 -1,7% 17,7 -1,7%
    Έσοδα υπηρεσιών 17,3 17,4 -0,6% 17,4 +0,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA 3,4 2,5 +36,0% 3,3 +32,0%
Περιθώριο EBITDA % 19,2% 13,9% +5,3μον 18,6% +4,7μον

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Εξάμηνο (Εκατ. € ) Εννεάμηνο 2018 Εννεάμηνο 2017 +/- % Εννεάμηνο 2018 +/- %
Σύνολο Εσόδων 50,7 50,9 -0,4% 50,7 -0,4%
    Έσοδα υπηρεσιών 49,2 49,1 +0,2% 49,4 +0,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA 7,7 5,4 +42,6% 7,5 +38,9%
Περιθώριο EBITDA % 15,2% 10,6% +4,6μον 14,8% 4,2μον

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ., μειωμένη κατά 9,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2018, τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania ανήλθαν σε €17,3 εκατ. παραμένοντας σταθερά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων και περιαγωγής αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες φωνής.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36,0% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2017.