Η Cosmos Business Systems  κατέθεσε προσφορά  στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που προκήρυξε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. με τίτλο: «Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης προς Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς», στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας».

Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση του τοπικού δικτύου του φορέα & επιλεγμένων υπηρεσιών καθώς και στην εκπαίδευση των υπόλοιπων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ.

Στόχος, είναι η  βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών των φορέων καθώς και στην κάλυψη του ελλείμματος τεχνογνωσίας των φορέων, ώστε με την λήξη του έργου το προσωπικό των φορέων να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις υποδομές και τις υπηρεσίες του φορέα χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, οι εξής ενώσεις εταιρειών: Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ  και «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Αστική εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» με  διακριτικό τίτλο: «GUnet» – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 992.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α