Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, έχοντας βάλει γερές βάσεις από την αρχή του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου καταγράψαμε ισχυρά έσοδα και κερδοφορία EBITDA. Στην ελληνική αγορά, αυξήσαμε τους πελάτες και ενισχύσαμε τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες σχεδόν κατά 10% στο τρίμηνο, χάρη στα δίκτυά μας οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων, αναγνωρισμένα για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Τα έσοδα από δεδομένα κινητής στην Ελλάδα σημείωσαν επίσης διψήφια άνοδο, μια δυναμική αύξηση που δικαιώνει τις συνεχείς επενδύσεις μας στο δίκτυο. Φέρνουμε τους συνδρομητές μας πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή: περισσότεροι από τους μισούς πελάτες μας που διαθέτουν smartphone χρησιμοποιούν πλέον την mobile εφαρμογή μας ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote. Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων στην κινητή τηλεφωνία, κυρίως χάρη στα συνδυαστικά πακέτα και τις νέες προσφορές, αντιστάθμισε την πτώση στα έσοδα της σταθερής. Τέλος, στην Αλβανία, τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία EBITDA συνέχισαν να ανακάμπτουν. Συνολικά, οι δραστηριότητές μας στις κύριες αγορές που επιχειρούμε σημείωσαν αύξηση εσόδων αυτό το τρίμηνο.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με τη συνδρομή του Ομίλου, η χώρα έχει κάνει καθοριστικά βήματα προς την κοινωνία των gigabit, καθώς έχει υιοθετήσει υπηρεσία FTTC σχεδόν το 40% των πελατών μας που έχουν πρόσβαση, ενώ πρόσφατα ενεργοποιήθηκε και η πρώτη σύνδεση οπτική ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της Cosmote. Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δικτυακές υποδομές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα διατηρούμε αμετάβλητους τους στόχους που είχαμε θέσει σε επίπεδο έτους αναφορικά με τις επενδύσεις και τις ταμειακές ροές.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία, είναι ενθαρρυντική.

Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Όμιλος ΟΤΕ

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €655,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος συσκευών, καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Το B’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €959,1 εκατ. αυξημένα  κατά 2,2%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €18,4 εκατ., σε συγκρίσιμη βάση κυρίως λόγω των εσόδων από υπηρεσίες της κινητής και της σταθερής, την αύξηση κατά €1,9 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω της ισχυρής απόδοσης της κινητής, ενώ τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν αμετάβλητα.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε €319,0 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,4%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,2%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 23,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €93,7 εκατ., σε σύγκριση με τα €110,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017. Η μείωση του λειτουργικού κέρδους αντικατοπτρίζει το κόστος του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των αποσβέσεων.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €15,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, μειωμένη κατά 60,3%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του λειτουργικού κέρδους προ φόρων και τη φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε €45,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €40,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €169,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 24,2% ή €54,0 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €129,6 εκατ., στη Ρουμανία σε €37,6 εκατ. και στην Αλβανία σε €1,8 εκατ.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €95,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €45,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, η οποία συνδέεται με τις χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2018, αυξημένος κατά 31,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Β’τρίμηνο 2018 Β’τρίμηνο 2017 +/- % Β’τρίμηνο 2018 +/- %
Ελλάδα 711,3 692,9 +2,7% 710,1 +2,5%
Ρουμανία 237,8 235,9 +0,8% 237,3 +0,6%
Αλβανία 17,2 17,2 0,0% 17,2 0,0%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (7,2) (7,2) 0,0% (7,2) 0,0%
Όμιλος ΟΤΕ 959,1 938,8 +2,2% 957,4 +2,0%

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Κύκλος Εργασιών

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εξάμηνο

 2018

Εξάμηνο 2017 +/- % Εξάμηνο 2018 +/- %
Ελλάδα 1.396,8 1.382,9 +1,0% 1.395,9 +0,9%
Ρουμανία 464,3 466,2 -0,4% 463,3 -0,6%
Αλβανία 33,0 32,9 +0,3% 33,0 +0,3%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (13,7) (14,2) -3,5% (13,7) -3,5%
Όμιλος ΟΤΕ 1.880,4 1.867,8 +0,7% 1.878,5 +0,6%

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Προσαρμοσμένο EBITDA Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2018 Β’τρίμηνο 2017 +/- % Β’τρίμηνο 2018 +/- %
 Ελλάδα 279,1 272,6 +2,4% 278,4 +2,1%
Περιθώριο EBITDA 39,2% 39,3% -0,1μον 39,2% -0,1 μον
 Ρουμανία 37,3 39,2 -4,8% 35,3 -9,9%
Περιθώριο EBITDA 15,7% 16,6% -0,9μον 14,9% -1,7 μον
 Αλβανία 2,6 2,1 +23,8% 2,6 +23,8%
Περιθώριο EBITDA 15,1% 12,2% +2,9μον 15,1% 2,9 μον
Όμιλος ΟΤΕ 319,0 313,9 +1,6% 316,3 +0,8%
Περιθώριο EBITDA 33,3% 33,4% -0,1μον 33,0% -0,4μον

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Προσαρμοσμένο EBITDA Εξάμηνο (Εκατ. € ) Εξάμηνο 2018 Εξάμηνο 2017 +/- % Εξάμηνο 2018 +/- %
 Ελλάδα 559,4 538,8 +3,8% 559,5 +3,8%
Περιθώριο EBITDA 40,0% 39,0% +1μον 40,1% +1,1μον
 Ρουμανία 70,4 76,3 -7,7% 66,2 -13,2%
Περιθώριο EBITDA 15,2% 16,4% -1,2μον 14,3% 2,1μον
 Αλβανία 4,3 2,9 +48,3% 4,2 +44,8%
Περιθώριο EBITDA 13,0% 8,8% +4,2μον 12,7% +3,9μον
Όμιλος ΟΤΕ 634,1 618,0 +2,6% 629,9 +1,9%
Περιθώριο EBITDA 33,7% 33,1% +0,6μον 33,5% +0,4μον

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

Access Lines  Β’ τρίμηνο

2018

Β’ τρίμηνο

2017

Ετήσια

+/- %

B’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής 2.646.310 2.631.838 +0,5% 1.307
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.832.878 1.682.170 +9,0% 30.198
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 448.799 279.581 +60,5% 43.478
Συνδρομητές τηλεόρασης 525.689 503.800 +4,3% (2.027)
Συνδρομητές κινητής 8.161.320 7.737.040 +5,5% 107.890

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

Το Β’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερή, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση, 1.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.833 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται με επιταχυνόμενο ρυθμό, προσελκύοντας 43 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες. Στο τέλος του τριμήνου, 449 χιλιάδες συνδρομητές ή το 24,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες FTTC έναντι 22,5% στο τέλος του Α’ τριμήνου το 2018. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 30 Ιουνίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 12,7 χιλιάδες, αυξημένες κατά 400 στο τρίμηνο. Συνολικά, υπηρεσίες FTTC έχει υιοθετήσει το 40% των πελατών του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

 

Στις 30 Ιουνίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 526 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 22 χιλιάδων σε ετήσια βάση, παραμένοντας όμως σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ωρίμανση της αγοράς και επηρεάζει τα έσοδα.

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2018 Β’τρίμηνο 2017 +/- % Β’τρίμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 711,3 692,9 +2,7% 710,1 +2,5%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 227,0 224,4 +1,2% 227,5 +1,4%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 233,9 232,0 +0,8% 240,7 +3,7%
– Έσοδα χονδρικής 133,6 126,3 +5,8% 133,6 +5,8%
-Λοιπά Έσοδα 116,8 110,2 +6,0% 108,3 -1,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA 279,1 272,6 +2,4% 278,4 +2,1%
Περιθώριο EBITDA % 39,2% 39,3% -0,1μον 39,2% -0,1μον

 

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Εξάμηνο (Εκατ. € ) Εξάμηνο 2018 Εξάμηνο 2017 +/- % Εξάμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 1.396,8 1.382,9 +1,0% 1.395,9 +0,9%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 451,9 448,1 +0,8% 453,5 +1,2%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 446,5 446,3 0,0% 460,2 +3,1%
– Έσοδα χονδρικής 273,5 273,9 -0,1% 273,5 -0,1%
-Λοιπά Έσοδα 224,9 214,6 +4,8% 208,7 -2,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA 559,4 538,8 +3,8% 559,5 +3,8%
Περιθώριο EBITDA % 40,0% 39,0% +1μον 40,1% 1,1μον

 

 

Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% σε €711,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018, καθώς οι υπηρεσίες λιανικής της σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθοδηγούμενες από την ισχυρή αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής. Επιπλέον, τα έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο μετά από ένα αδύναμο πρώτο τρίμηνο.

 

Το Β’ τρίμηνο τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση 0,8%,  αντικατοπτρίζοντας την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,7%, συνεχίζοντας τις αυξητικές τάσεις που σημειώνονται από το Β΄τρίμηνο του περασμένου έτους. Για μια ακόμα φορά, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τροφοδοτήθηκε από τη χρήση data, τα οποία στο Β’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ τα έσοδα περιαγωγής από την εισροή τουριστών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση για ένα ακόμα τρίμηνο. Το mobile app υιοθετήθηκε ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote από 1,8 εκατ. χρήστες στο τρίμηνο ή το ήμισυ της πελατειακής βάσης που χρησιμοποιεί smartphones, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία των πελατών και βοηθώντας στην εξοικονόμηση κόστους.

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,4%, και ανήλθε στα €279,1 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 39,2%, μειωμένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 

 

Ιούνιος ’18 Ιούνιος ’17 Ετήσια

+/- %

B’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.096.935 2.118.210 -1,0% 3.286
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.161.405 1.185.687 -2,0% (8.869)
Συνδρομητές Τηλεόρασης* 1.462.982 1.470.692 -0,5% (819)
Πελάτες FMC 596.912 424.983 +40,5% 46.912
Συνδρομητές κινητής 4.681.292 4.847.866 -3,4% (459)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Τρίμηνο (Εκατ. € )           Β’τρίμηνο 2018 Β’τρίμηνο 2017 +/- % Β’τρίμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 237,8 235,9 +0,8% 237,3 +0,6%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 62,6 72,8 -14,0% 64,4 -11,5%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 82,4 79,9 +3,1% 84,1 +5,3%
– Έσοδα χονδρικής 28,2 33,6 -16,1% 28,2 -16,1%
– Λοιπά Έσοδα 64,6 49,6 +30,2% 60,6 +22,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA 37,3 39,2 -4,8% 35,3 -9,9%
Περιθώριο EBITDA % 15,7% 16,6% -0,9μον 14,9% -1,7μον

 

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Εξάμηνο (Εκατ. € )           Εξάμηνο 2018 Εξάμηνο 2017 +/- % Εξάμηνο 2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 464,3 466,2 -0,4% 463,3 -0,6%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 128,4 147,2 -12,8% 131,9 -10,4%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 164,0 157,3 +4,3% 167,5 +6,5%
– Έσοδα χονδρικής 47,8 58,6 -18,4% 47,8 -18,4%
– Λοιπά Έσοδα 124,1 103,1 +20,4% 116,1 +12,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA 70,4 76,3 -7,7% 66,2 -13,2%
Περιθώριο EBITDA % 15,2% 16,4% -1,2μον 14,3% -2,1μον

 

 

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,8% το Β’ τρίμηνο του 2018, σε €237,8 εκατ. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 14% ή 12% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 21%, ενώ τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 11% και 8% αντίστοιχα.

 

Στην κινητή τηλεφωνία, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τόσο από τις παραδοσιακές όσο και από τα συνδυαστικά πακέτα, αντικατοπτρίζει την επιτυχία των πακέτων #netliberare που πρόσφατα διατέθηκαν στο κοινό, παρέχοντας προσιτό mobile internet και μια ανταγωνιστική πρόταση στην αγορά κινητής.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής για το τρίμηνο ανήλθαν σε €82,4 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 3,1% ή 5,3% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από πελάτες συμβολαίου και συνδυαστικά πακέτα. Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 30%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 597 χιλιάδες στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2018.

 

Στις 30 Ιουνίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ., μειωμένη κατά 3,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 35% της συνολικής πελατειακής βάσης. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2017, χάρη στα βελτιωμένα πακέτα της Εταιρείας.

 

Τα λοιπά έσοδα επίσης αυξηθήκαν κατακόρυφα, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από πωλήσεις συσκευών εξαιτίας της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 15.  Οι προαναφερόμενες αυξήσεις αντισταθμίστηκαν πλήρως από τη συνεχιζόμενη πίεση στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής της σταθερής και την απότομη πτώση των εσόδων χονδρικής, κυρίως λόγω μείωσης της διεθνούς κίνησης.

 

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8% σε €37,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης στα έσοδα λιανικής της σταθερής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ

 

 

Ιούνιος ‘18 Ιούνιος ‘17 Ετήσια

+/- %

B’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδρομητές κινητής 1.798.257 1.863.323 -3,5% (101.182)

 

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2018 Β’τρίμηνο 2017 +/- % Β’τρίμηνο 2018 +/- %
Σύνολο Εσόδων 17,2 17,2 0,0% 17,2 0,0%
    Έσοδα υπηρεσιών 16,6 16,5 +0,6% 16,6 +0,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA 2,6 2,1 +23,8% 2,6 +23,8%
Περιθώριο EBITDA % 15,1% 12,2% +2,9μον 15,1% +2,9μον

 

 

        Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Εξάμηνο (Εκατ. € ) Εξάμηνο 2018 Εξάμηνο 2017 +/- % Εξάμηνο 2018 +/- %
Σύνολο Εσόδων 33,0 32,9 +0,3% 33,0 +0,3%
    Έσοδα υπηρεσιών 31,9 31,7 +0,6% 32,0 +0,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA 4,3 2,9 +48,3% 4,2 +44,8%
Περιθώριο EBITDA % 13,0% 8,8% +4,2μον 12,7% +3,9μον

 

    

Στις 30 Ιουνίου του 2018, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ., μειωμένη κατά 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

 

Στο Β’ τρίμηνο του 2018, τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania αυξήθηκαν κατά 0,6%, αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση κατά 15% στα έσοδα διασύνδεσης.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 24% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της βελτίωσης στο περιθώριο κέρδους της λιανικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ

Την 12 Ιουνίου 2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €171,5 εκατ. ή €0,352880 σε απόλυτο ποσό ανά μετοχή.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ο ΟΤΕ, ο Όμιλος COSMOTE – Ελλάδα, η TELEKOM ROMANIA, ο Όμιλος COSMOTE – Ρουμανία και ο Όμιλος COSMOTE – Αλβανία υλοποίησαν προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων προγραμμάτων για το τρίμηνο ανήλθε σε €37,1εκατ. και €33,1εκατ., για τον Όμιλο και την ΟΤΕ Α.Ε. αντίστοιχα.

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

 

ΝΕΟ ΟΜΟΛΟΓΟ €400,0 ΕΚΑΤ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ OTE PLC

Την 18 Ιουλίου 2018, η OTE PLC εξέδωσε ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους Ευρώ 400,0 εκατ. υπό το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, λήξης 18 Ιουλίου 2022, με ετήσιο κουπόνι 2,375%. Τα ομόλογα φέρουν την εγγύηση του ΟΤΕ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε τη 15 Φεβρουαρίου 2018, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε την 4 Απριλίου 2018. Μέχρι την 6 Αυγούστου 2018, ο ΟΤΕ προέβη στην αγορά 3.988.229 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €43,3 εκατ. Οι μετοχές αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Την 6 Αυγούστου 2018, ο ΟΤΕ κατείχε συνολικά 5.308.339 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €57,6 εκατ. Το συνολικό ποσό του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προβλέπεται να κυμανθεί από €85,0 εκατ. έως €95,0 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί ανά πάσα στιγμή μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2018 και της 31ης Ιανουαρίου 2019.

 

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΕ Α.Ε.

Την 27 Ιουλίου 2018, η Standard & Poor’s Ratings Services αύξησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγησή της ΟΤΕ Α.Ε. σε ‘ΒΒ+’ από ‘ΒΒ’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.