«Η ομάδα μας σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσίασε ένα ισχυρό τρίμηνο, το οποίο αναδείχθηκε από τις ισχυρές παραγγελίες, ξεπερνώντας την αγορά. Προσεκτικά αντιμετωπίζουμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις προχωρώντας προς το μέλλον», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 • Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 21% και τα έσοδα παρέμειναν σταθερά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 • Σε ονομαστική βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 16% στα €22,8 δισ. λόγω του μεγαλύτερου όγκου από μεγάλες παραγγελίες, με τα έσοδα να ανέρχονται σε €20,5 δισ., 4% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, επηρεασμένο κυρίως από τις συναλλαγματικές διαφορές. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1,11.

 • Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα €2,2 δισ. και τα περιθώρια κερδοφορίας καταγράφηκαν στο 10,7%∙ άριστη απόδοση από τη Διεύθυνση Digital Factory και βελτιώσεις σε πολλές Διευθύνσεις αντισταθμίζονται εν μέρει από την απότομη μείωση του κέρδους και της κερδοφορίας στη Διεύθυνση Power and Gas.

 • Tα καθαρά κέρδη ύψους €1,2 δισ. συγκρατήθηκαν από το σημαντικά υψηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017, το οποίο επίσης επωφελήθηκε από τις θετικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου που είναι κεντρικά διαχειριζόμενες∙ Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) €1,36 έναντι €1,67 το 3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017.

 • Ισχυρή αύξηση των παραγγελιών, που οφείλεται σε υψηλότερο όγκο από μεγάλες παραγγελίες στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), τη Διεύθυνση Power and Gas και στη Διεύθυνση Mobility. Επιπλέον, οι παραγγελίες αυξήθηκαν σε όλες σχεδόν τις άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, με πρώτο το Digital Factory

 • Πτώση εσόδων λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των συναλλαγματικών διαφορών∙ σε συγκρίσιμη βάση, τα έσοδα ήταν αμετάβλητα, ενώ οι αυξήσεις στην πλειονότητα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων αντισταθμίστηκαν από σημαντικές πτώσεις στις Διευθύνσεις Power and Gas και της SGRE.

 • Ως αποτέλεσμα αυτού, ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων του 1,11 ανέβασε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών στο επίπεδο ρεκόρ των €132 δισ.

 • Οι αρνητικές επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών αφαίρεσαν πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των παραγγελιών και τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των εσόδων∙ το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών είχε μικρή επίπτωση στην ανάπτυξη των όγκου από χρόνο σε χρόνο.
 • Κέρδη Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων: άλλο ένα άριστο τρίμηνο για τη Διεύθυνση Digital Factory, που σημείωσε τη μεγαλύτερη συμβολή στα κέρδη και την υψηλότερη αύξηση κερδών στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, μαζί με τις ισχυρές επιδόσεις άλλων Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, τα κέρδη της Διεύθυνσης Power and Gas σημείωσαν απότομη πτώση εξαιτίας των συνεχιζόμενων δυσμενών συνθηκών της αγοράς. Τα συνολικά κέρδη και η κερδοφορία επηρεάστηκαν από τις αρνητικές επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών ιδιαιτέρως της Siemens Healthineers, της Διεύθυνσης Energy Management και Process Industries and Drives.

 • Τα έσοδα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες επηρεάστηκαν από το σημαντικά υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, ενώ το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017 επωφελήθηκε από τις θετικές επιπτώσεις στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου των κεντρικώς διαχειριζόμενων δραστηριοτήτων (CMPA).

 • Τα καθαρά κέρδη επωφελήθηκαν από επιπτώσεις προ φόρου €53 εκ. από δραστηριότητες που διακόπηκαν, απορρέοντας από την αποδέσμευση μιας πρόβλεψης που σχετίζεται με προηγούμενες δραστηριότητες τμήματος Επικοινωνίας.

 • Σημαντική αύξηση στις διαθέσιμες ταμειακές ροές από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, στα €1.802 δις. από €1.937 δις το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017, εξαιτίας κυρίως της SGRE που παρουσίασε μια σημαντική ενίσχυση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης στο τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017∙ αυτή η βελτίωση αντισταθμίστηκε με το παραπάνω από εξωτερικές ταμειακές εκροές.

 • Το μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο (AK) μειώθηκε εξαιτίας των μειωμένων καθαρών κερδών που αντισταθμίστηκαν από τις θετικές επιπτώσεις μιας μικρής πτώσης στο μέσο κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε.

Εκτιμήσεις

Συνεχίζουμε να αναμένουμε τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΕPS) από τα καθαρά κέρδη σε ένα εύρος από €7,70 έως €8,00, εξαιρουμένων των επιβαρύνσεων αποζημιώσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε τις προσδοκίες μας για μέτρια αύξηση των εσόδων, εξαιρώντας τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, και συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1 για ολόκληρο το οικονομικό έτος. Συνεχίζουμε να περιμένουμε περιθώρια κερδοφορίας από 11,0% έως 12,0% για τις βιομηχανικές δραστηριότητές μας, εξαιρώντας επίσης τις επιβαρύνσεις αποζημιώσεων.

Αυτές οι εκτιμήσεις αποκλείουν επιβαρύνσεις που σχετίζονται με νομικά και ρυθμιστικά θέματα, επιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν την εισαγωγή ενός νέου στρατηγικού προγράμματος.