Η Dell EMC ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Enterprise Strategy Group, και αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των επικεφαλής των τμημάτων Πληροφορικής και τα διοικητικά στελέχη, που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε μεγάλες εταιρείες, σε διεθνές επίπεδο, εκτιμούν ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν υιοθετήσει πλήρως όλες τις πτυχές του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο οποίος είναι επιβεβλημένος για να συνεχίσει μια εταιρεία να παραμένει ανταγωνιστική μέσα σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό ψηφιακό κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση για τις εταιρείες ώστε να μετασχηματίσουν τις παραδοσιακές τους υποδομές ΙΤ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται πλέον η βασική κινητήρια δύναμη, η οποία καθιστά τον μετασχηματισμό του ΙΤ κορυφαία προτεραιότητα. Ωστόσο η έρευνα ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, η οποία ανατέθηκε από την Dell EMC, δείχνει ότι το 95 τοις εκατό των ερωτηθέντων εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να συμβαδίσουν με μια μικρή ομάδα ανταγωνιστών τους στον ίδιο κλάδο με αυτούς, τα μέλη της οποίας μετασχηματίζουν τις δικές τους υποδομές ΙΤ, τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, για να επιταχύνουν την πορεία προς τον στόχο τους, που είναι η μετατροπή τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις.

Πολλοί οργανισμοί ακόμη μετρούν την υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών σε μήνες, αν όχι σε χρόνια, έχουν κλειστού τύπου τοπικές υποδομές ΙΤ και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από άκαμπτες απαρχαιωμένες αρχιτεκτονικές. Όλα αυτά αποτελούν εμπόδια για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού.

“Αυτά τα ευρήματα αντανακλούν την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των πελατών μας, οι οποίοι αναφέρουν ότι χρειάζεται να βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους, για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής”, αναφέρει ο κ. David Goulden, President, Dell EMC. “Όμως, η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες υπολείπονται μιας μικρής αλλά εξέχουσας ομάδας ανταγωνιστών, οι οποίοι έχουν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία του μετασχηματισμού του ΙΤ και μπορούν πλέον να είναι πιο ανταγωνιστικοί ακριβώς χάρη σε αυτόν. Καθώς οι εταιρείες προχωρούν με τις επενδύσεις τους στον μετασχηματισμό των υποδομών ΙΤ, μπορούν να ξεπεράσουν τη διένεξη μεταξύ των παλιών υποδομών και των νέων δράσεων του ψηφιακού επιχειρείν, για να επιτύχουν τους στόχους τους, να επιταχύνουν το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών και προϊόντων τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.”

Η έρευνα “ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve” σχεδιάστηκε με στόχο να γίνει κατανοητός ο ρόλος του μετασχηματισμού του ΙΤ για να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή. Το ESG χρησιμοποίησε ένα μοντέλο ωρίμανσης βασισμένο σε μελέτη και ανάλυση δεδομένων, αποσκοπώντας στη διαπίστωση των διαφορετικών σταδίων της προόδου του μετασχηματισμού του ΙΤ. Εντόπισε επίσης, το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες με διεθνή παρουσία έχουν επιτύχει αυτά τα διαφορετικά στάδια, βάσει των απαντήσεών τους πάνω σε ερωτήματα σχετικά με τις υποδομές ΙΤ που διατηρούν στους δικούς τους χώρους (on premises), των διαδικασιών τους και της οργανωτικής τους συνέπειας.

Με βάση τις απαντήσεις της διεθνούς αυτής έρευνας, οι 1.000 συμμετέχουσες εταιρείες διαχωρίστηκαν στα παρακάτω 4 στάδια ωρίμανσης σχετικά με τον μετασχηματισμό ΙΤ:

Στάδιο 1 – Παλιές υποδομές (Legacy) (12 τοις εκατό): η εταιρεία έχει μένει πίσω σε πολλούς – αν όχι όλους – τους τομείς τους μετασχηματισμού του ΙΤ, στην έρευνα του ESG
Στάδιο 2 – Έναρξη του μετασχηματισμού (Emerging) (42 τοις εκατό): σημεία προόδου στον μετασχηματισμό του ΙΤ, αλλά ελάχιστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο data center
Στάδιο 3 – Εξελισσόμενος μετασχηματισμός (Evolving) (41 τοις εκατό): η εταιρεία δείχνει ότι έχει δεσμευτεί πάνω στο θέμα του μετασχηματισμού του ΙΤ και έχει προχωρήσει σε μια αρκετά ικανοποιητική εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στο data center και τις μεθόδους αξιοποίησης τους
Στάδιο 4 – Ολοκληρωμένος μετασχηματισμός (Transformed) (5 τοις εκατό): οι εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό δράσεων πάνω στο θέμα του μετασχηματισμού του ΙΤ

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71 τοις εκατό) συμφωνούν ότι ο μετασχηματισμός του ΙΤ είναι απαραίτητος για να παραμένει η επιχείρηση ανταγωνιστική. Από τις εταιρείες που έχουν “μετασχηματιστεί”, το 85 τοις εκατό θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε “πολύ ισχυρή” ή “ισχυρή” θέση για να ανταγωνίζονται και να επιτυγχάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με το 43 τοις εκατό των λιγότερο ώριμων εταιρειών.

Οι εταιρείες που έχουν “μετασχηματιστεί” εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την αξιοποίηση των πόρων ΙΤ με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα τους και την επίσπευση της διάθεσής τους στην αγορά, όπως επίσης και με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και εργασιών οι οποίες εκτελούνταν χειροκίνητα, αλλά και τη λειτουργία των τμημάτων ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως επιβαρυντικού παράγοντα κόστους.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες:
Σε ποσοστό 96 τοις εκατό ξεπέρασαν τους στόχους τους για έσοδα πέρσι, σε μεγαλύτερο από διπλάσιο βαθμό απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες
Έχουν 8 φορές περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες, να δηλώσουν σχέσεις πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ του ΙΤ και της επιχείρησης
Παρουσίασαν “εξαιρετική πρόοδο” στη λειτουργία του ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως κέντρου κόστους (7 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες)
Έχουν 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν το ΙΤ ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας, απ΄ ότι οι λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
Αξιοποιούν τους πόρους του ΙΤ για να επιταχύνουν την καινοτομία στα προϊόντα και να επιταχύνουν το χρόνο διάθεσής τους στην αγορά (6 φορές περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες)

Σύμφωνα με το ESG, η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο data center, όπως η κλιμάκωση scale-out στα συστήματα storage και οι converged/hyper-converged υποδομές μπορούν να βελτιώσουν την ευελιξία και την ετοιμότητα των υποδομών, την παράδοση των έργων ΙΤ και την ανάπτυξη εφαρμογών. Η έρευνα διαπίστωσε ότι:

54 τοις εκατό των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν υποδομές τύπου converged ή hyper-converged για να υποστηρίξουν τις εφαρμογές τους
58 τοις εκατό των ερωτηθέντων έχουν υιοθετήσει ως έναν ορισμένο βαθμό συστήματα storage με χαρακτηριστικά scale-out κλιμάκωσης
Περίπου το 50 τοις εκατό έχουν υιοθετήσει το μοντέλο software-defined ως βάση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους και έχουν αρχίσει να υλοποιούν, να αξιολογούν ή να σχεδιάζουν με γνώμονα software-defined τεχνολογίες

Σύμφωνα με το ESG, η υιοθέτηση των σύγχρονων διαδικασιών ΙΤ, όπως οι δυνατότητες διαθεσιμότητας πόρων με χαρακτηριστικά self-service λειτουργίας, η λειτουργία του ΙΤ ως δημόσιο cloud και η χρήση των μεθοδολογιών DevOps, μπορεί να αποτελέσουν χαρακτηριστικά μιας εταιρείας που έχει μετασχηματιστεί με επιτυχία. Η έρευνα διαπίστωσε ότι:

26 τοις εκατό των ερωτηθέντων έχουν “εκτενείς” ή “εδραιωμένες” δυνατότητες εξυπηρέτησης με τη λογική self-service
65 τοις εκατό έχουν σημειώσει “εξαιρετική” ή “ικανοποιητική” πρόοδο, ώστε να παρέχουν στους τελικούς χρήστες την ίδια δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στους πόρους του ΙΤ, όπως μπορούν οι ίδιοι να προσλαμβάνουν από έναν πάροχο δημόσιου cloud
43 τοις εκατό θεωρούν ότι έχουν υιοθετήσει σε “εκτενή” ή “καλό” βαθμό τις επίσημες αρχές και βέλτιστες πρακτικές των DevOps

Ο μετασχηματισμός του ΙΤ συχνά συσχετίζεται με μια σχέση μεγαλύτερης συνεργασίας και αποτελεσματικότητας μεταξύ του τμήματος ΙΤ και των άλλων τμημάτων της επιχείρησης, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι:
Στο 36 τοις εκατό των τμημάτων IT και των αποτελεσμάτων τους αξιολογούνται από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, ή τα μέλη της ηγετικής ομάδας κάθε μήνα, και 38 τοις εκατό κάθε τρίμηνο
Στο 39 τοις εκατό το ανώτερο στέλεχος του τμήματος ΙΤ αναφέρεται απευθείας στον CEO
Στο 61 τοις εκατό των επιχειρήσεων που είναι οι λιγότερο ώριμες, φαίνεται ότι οι μέτοχοί τους αντιμετωπίζουν το ΙΤ ως έναν “σταθερό πάροχο υπηρεσιών, αλλά σε τελική ανάλυση ως παράγοντα κόστους”

Στο συνέδριο Dell EMC World που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2017, ειδικοί θα διερευνήσουν το θέμα του μετασχηματισμού του ΙΤ και πως αυτός επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Δηλώσεις υποστήριξης:

John McKnight, Vice President of Research and Analyst Services, Enterprise Strategy Group
“Οι εταιρείες σήμερα στηρίζονται στην τεχνολογία όλο και περισσότερο για να αναπτύσσονται και να βελτιώνουν όλες τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, η έρευνα του ESG διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που έχουν “μετασχηματιστεί” πλήρως όσον αφορά στο ΙΤ, είναι ομολογουμένως η μειοψηφία προς το παρόν. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι υπάρχουν σταδιακά οφέλη από την πραγματοποίηση έστω και μερικής προόδου στην πορεία της ωρίμανσης, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, ακολουθώντας το παράδειγμα αυτών των “μετασχηματισμένων” εταιρειών”.
Adam DeMattia, Director of Research, Enterprise Strategy Group

“Οι παραδοσιακές (Legacy) υποδομές ΙΤ, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τις απαιτήσεις του νέου ψηφιακού επιχειρείν: ο χρόνος για τις επιχειρησιακές εφαρμογές υπολογίζεται σε μήνες, αν όχι σε χρόνια, ενώ οι απομονωμένες τοπικές υποδομές παρεμποδίζουν τις εταιρείες από το να έχουν μια συνολική εικόνα των δεδομένων τους. Δημιουργούν προβλήματα με την απόδοση που έχουν αντίκτυπο στην εμπειρία των τελικών χρηστών, σε έναν κόσμο που απαιτεί συνεχή διαθεσιμότητα και ανταπόκριση. Διαθέτουν μη ευέλικτες δομές που επιβάλλουν στους οργανισμούς τη ριζική αντικατάσταση εξοπλισμού όταν υπάρχει αλλαγή απαιτήσεων και καθιστούν τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών τέτοιες ώστε το ΙΤ εμφανίζεται συχνά ως ένα εμπόδιο παρά ως μια διευκόλυνση στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
Οι εταιρείες οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη διένεξη μεταξύ του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της σημερινής πραγματικότητας του δικού τους τμήματος ΙΤ, αν θέλουν να πετύχουν τους απώτερους στόχους τους“.

Σχετικά με την έρευνα “Dell EMC IT Transformation Maturity Study Survey”
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά παραγγελία και χρηματοδοτήθηκε από την Dell EMC, διενεργήθηκε από το Enterprise Strategy Group από τις 9 Δεκ. 2016, μέχρι τις 5 Ιαν. 2017, μέσω διαδικτυακής υποβολής ερωτηματολογίου προς 1.000 ανώτερα στελέχη τμημάτων ΙΤ, στελέχη σε θέσεις λήψης αποφάσεων και προσωπικό εξοικειωμένο με τον τρέχοντα και μελλοντικό προϋπολογισμό, καθώς και τον σχεδιασμό δαπάνης του τμήματος ΙΤ, το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία προμήθειας υποδομών ΙΤ στις ΗΠΑ, στη Βραζιλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Όσοι απάντησαν αντιπροσωπεύουν διάφορους κλάδους και οργανισμούς μεγάλης κλίμακας.

Επιπλέον πληροφορίες: