Η Intertech ανακοίνωσε ότι διορίστηκαν νέα μη εκτελεστικά μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, μετά την πρόσφατη συνεδρίασή της.


INTERTECHΗ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (Έδρα: Αφροδίτης 24, Ελληνικό Αττικής – Αριθμός Μ.Α.Ε.: 17099/006/Β/88/0029) ανακοινώνει ότι, δυνάμει της με ημερομηνία 21ης Μαΐου 2013 ομόφωνης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη αυτού οι κ.κ. Ευάγγελος Νίνος του Νικολάου και Αντώνιος Καράλης του Πέτρου, αμφότεροι υπό την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Αντιπροέδρου & μη Εκτελεστικού Μέλους και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, μη εκτελεστικού Μέλους, αντιστοίχως.


Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και κατένειμε τα αξιώματα μεταξύ των Μελών του ως εξής:
Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
Δημήτριος Πολιτόπουλος του Ιωάννη, Δ/νων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος,
Eλένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ευάγγελος Νίνος του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος,
Αντώνιος Καράλης του Πέτρου, μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.


Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία έως την 29-06-2017, όπως έχει αποφασισθεί από την με ημερομηνία 29-06-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.