Η Info-Quest εξέδωσε ανακοίνωση, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που τη φέρουν να συνδέεται με τον κ. Τ. Μαντέλη.


info-questΗ ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής: “Σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία φέρονται να συνδέουν την εταιρία Info-Quest ΑΕΒΕ με περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας του πρώην Υπουργού Κου Αναστασίου Μαντέλη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
– Η εταιρία Info-Quest ΑΕΒΕ κατά την περίοδο 2002-2005 ανέπτυξε ιδιόκτητο δίκτυο σταθμών βάσης (κεραίες και ραδιοζεύξεις) για την επιχειρηματική της μονάδα Q Telecom.
– Για τη νόμιμη εγκατάσταση κάθε Σταθμού Βάσης απαιτείτο έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με προαπαιτούμενο για την ως άνω έγκριση την υποβολή από την εταιρία ειδικής Μελέτης Ραδιοεκπομπών και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού από ειδικό πιστοποιημένο μελετητή.
– Για το σκοπό αυτό, η Info-Quest A.E.B.E., το 2002, υπέγραψε σύμβαση πλαίσιο για 3 έτη με τον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μελετητή κ. Χαράλαμπο Μαντέλη, ειδικά πιστοποιημένο στην εκπόνηση τέτοιων μελετών, για την υποβολή τους στην ΕΕΑΕ, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια λειτουργίας των Σταθμών Βάσης
– Ο κ. Χαράλαμπος Μαντέλης την τριετία αυτή (2002 – 2005) εκπόνησε 338 μελέτες για σταθμούς βάσης και για μικροκυματικές ραδιοζεύξεις που εγκαθιστούσε η εταιρία στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο.
– Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εκδόθηκαν από τον μελετητή τα αντίστοιχα νόμιμα φορολογικά στοιχεία και καταβλήθηκαν οι αμοιβές του αφού έγινε και η προβλεπόμενη εκ του νόμου παρακράτηση φόρου που αποδόθηκε επ’ ονόματι του στο Ελληνικό Δημόσιο. Όλα τα σχετικά ποσά της αμοιβής του μελετητή καταβλήθηκαν στον υποδειχθέντα από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό του”.